TI-Basic

TI-Basicille ominaisia piirteitä:

 • Voit hyödyntää koodissa Symboleista ja Matematiikkamalleista löytyviä matemaattisia merkintöjä: derivaatta, raja-arvo, pii jne.
 • Voit hyödyntää samoja CAS-komentoja kuin Nspiressä muutenkin, esimerkiksi factor(), solve() jne. Löydät komennot ja ohjeet niiden käyttöön kohdasta Matemaattiset operaattorit tai Katalogi.
 • Muuttujien määrittely tapahtuu := merkinnällä. Tällöin vertailussa ei käytetä muiden ohjelmointikielien tapaan kahta == merkkiä.
 • Mikäli muuttujia ei merkitä erikseen local merkinnällä paikalliseksi, muuttujien arvot tallentuvat siten, että ne näkyvät saman Tehtävän kaikilla sivuilla.
 • Voit hyödyntää ohjelmassa samaan Tehtävään aiemmin tallennettuja muuttujien arvoja tai vaikkapa piirretyn funktion lauseketta.

Hyvä tietää

Voit keskeyttää päättymättömän silmukan tai pitkän laskutoimituksen seuraavasti:
Windows®: Paina F12 painiketta
Mac®: Paina F5 painiketta
Huomaa, että tietokoneesta riippuen F-painikkeet saattavat vaatia Fn painikkeen painamista samalla.

Tulostaminen ja laskeminen (Katso video)

Tulostaminen tapahtuu Disp -komennolla. Ohjelma suoritetaan Laskin -sovelluksessa. Tässä esimerkissä muuttujien arvot viedään parametreina pilkulla erottaen.

Ehtolause & Suoran yhtälö kahden pisteen avulla (Katso video)

Ehtolauseeseen voi yhdistää useita ehtoja and, or tai vaikkapa ekvivalenssimerkintää hyödyntäen. Vertailussa toimii merkit ≠, >,≥, < ja ≤.

Toistolause (Katso video)

TI-Basicissa on kolme erilaista toistolausetta. Esimerkin For käy läpi indeksin i luvut 1, 2, 3, 4, 5. Alempi While toistuu niin pitkään kuin luku on pienempi kuin 100. Huomaa, että tulostettu arvo 160>100, sillä se kerrotaan kahdella ehdon toteutumisen jälkeen. Kolmantena vaihtoehtona on Loop, joka toistuu kunnes se pysäytetään Exit -komennolla.

Käyrien välinen kulma, kulma-asetukset ja muuttujien pyytäminen Request -komennolla

Esimerkissä käyttäjää pyydetään antamaan funktio. Funktion voi kirjoittaa tai ilmoittaa aiemmin määritellyn funktion nimen avulla. Tässä esimerkissä funktiot on määritelty kuvaajia piirrettäessä. setMode -komento asettaa esimerkissä kulmaksi asteet ja laskujen tulokset likiarvoiksi. Muussa tapauksessa ohjelma antaa tulokset asiakirjan asetusten mukaisesti. Komennon merkinnät löytyvät valikosta Tila, joten niitä ei ole tarpeen muistaa ulkoa.

Polynomin käsittely & Paraabelin ominaisuuksia

Polynomien käsittelyyn soveltuvia komentoja löytyy kohdasta Matemaattiset operaattori > Algebra > Polynomityökalut. Tässä esimerkissä kirjoitetusta polynomista on eroteltu kertoimet. Polynomin asteen avulla saa tarkistettua, että kyseessä on ylipäätään polynomi.

Funktion analysointiin tarvittavia komentoja

Jatkuvuuden tutkiminen (Katso video)

Jatkuvan ja derivoituvan funktion suurin ja pienin arvo

Augment -komennolla voi yhdistää listoja toisiinsa. Tässä kiinnostavien kohtien listaan lisätään derivaatan nollakohtien lisäksi ala- ja yläraja.

Puolitusmenetelmä

Newtonin menetelmä

Puolisuunnikasmenetelmä

Integraalin likiarvo puolisuunnikasmenetelmällä onnistuisi laskea myös suoraan summamerkintää käyttäen. Esimerkissä likiarvo laskettu kuitenkin silmukan avulla.

Suurin yhteinen tekijä

Suurin yhteinen tekijä voidaan laskea suoraan gcb() -komennolla. Esimerkissä suurin yhteinen tekijä lasketaan vähentämällä isommasta luvusta aina pienempi niin pitkään, kunnes päädytään suurimpaan yhteiseen tekijään.

Näin luot ihan omia CAS-toimintoja! (Katso video)

Ohjelma vai Toiminto?

Edellisissä esimerkeissä on käytetty yksinkertaistamisen vuoksi valintaa Ohjelma. Toiminto, eli funktio on rajatumpi, mutta sitä on helpompi hyödyntää jatkolaskuissa, sillä tuotoksena on tekstin sijaan paluuarvo. Huomioi seuraavat erot:

 • Toiminnon täytyy antaa paluuarvo return komennolla
 • Toiminto ei voi hyödyntää Disp komentoa tulostamiseen – käytä return
 • Toiminto ei voi hyödyntää Text komentoa tulostamiseen – käytä return
 • Toiminto ei voi pyytää käyttäjää syöttämään tietoja Request -komennolla – tuo tiedot parametreina: suora(x1,y1,x2,y2)
 • Toiminto ei voi tallentaa globaaleja muuttujia häiritsemään asiakirjassa tehtäviä laskuja. Muuttujat on merkittävä lokaaliksi, esim local r
 • Toimintoja voi käyttää factor() toiminnon tapaan eri Nspire sivuilla.

Oman toiminnon vieminen Kirjastoon

Jotta oma toiminto (tai ohjelma) voisi näkyä kirjastossa, tulee kohdassa Kirjaston käyttö valita ”Näytä katalogissa”. Mikäli tätä ei valita, toiminto ei ole näkyvissä, mutta sitä voi silti käyttää aputoimintona omassa ohjelmassa. Seuraavaksi tiedosto, jossa oma toiminto (tai ohjelma) on, täytyy tallentaa Widgetin tapaan kansioon:

 • Tiedostot > TI-Nspire CX > MyLib (Windows)
 • Dokumentit > TI-Nspire CX > MyLib (Mac OS X)

Lisäksi omassa toiminnossa on hyvä olla ohje, josta selviää vaadittavat parametrit. Ohjeen voi kirjoittaa kommenttina koodin alkuun.

Esimerkki omasta toiminnosta, joka määrittää ympyrän yhtälön keskipisteen ja kehän pisteen avulla:

Huomaa, että ”Päivitä kirjastot” napin painaminen on tarpeen, jotta viimeiset muutokset päivittyvät.

Lisätietoja TI-Basic:sta